RODO

blank
  • Previous
  • Następny

KLAUZULA INFORMACYJNA
o przetwarzaniu danych osobowych

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) niniejszym informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FORNAX Team Spółka z o.o. w
Katowicach, 40-008, ul.Warszawska 40/2A; KRS 0000716510 ; NIP: 9542787834

2. Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się:
- listownie pod adresem: FORNAX Team Spółka z o.o. w Katowicach, 40-008,
ul.Warszawska 40/2A;
- telefonicznie: 0048 572 261 326
- przez e-mail: fornaxkatowice@gmail.com
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
1) w celu związanym z realizacją złożonego przez Panią/Pana zamówienia lub celem
realizacji zawartej umowy. Podstawą przetwarzania danych osobowych takich jak:
imię, nazwisko, adres do korespondencji/dostawy, numer telefonu, adres e-mail jest
Pani/Pana dobrowolna zgoda lub zawarta umowa (art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO)
2) dla celu marketingu produktów własnych Administratora, w tym prowadzenia
marketingu bezpośredniego produktów własnych, kontaktowania się w celach
marketingowych poprzez telefon, e-mail za Pani/Pana zgodą – podstawą prawną
przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes firmy (art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO)
3) w celu rozpatrzenia reklamacji, ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1
lit. f) RODO)
4) w celu wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawa i
administracyjnymi.

3. Pani/Pana dane zostały pozyskane:
1)przekazane dobrowolnie osobiście, telefonicznie, drogą elektroniczną w ramach wykonywania umowy o charakterze handlowym.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą niżej wymienione podmioty:
1) pracownicy Administratora zajmujący się obsługą i realizacją zamówień
2) podmiot zewnętrzny – firma kurierska, zajmująca się na podstawie zawartej z
Administratorem umowy, obsługą transportową klientów Administratora
3) podmioty świadczące na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów, usługi
podatkowo-rachunkowe, magazynowania, obsługi teleinformatycznej, usługi
pocztowe, a w razie potrzeby usługi windykacyjne, faktoringowe i pomoc prawną
4) podmioty uprawnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego
prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania
zamówienia lub obowiązywania umowy, do upływu przedawnienia roszczeń związanych z
umową, a w prawnie uzasadnionych interesach Administratora (marketing) do czasu
wniesienia sprzeciwu i wycofania zgody na przetwarzanie, ale maksymalnie przez okres 6 lat
od dnia zakończenia wykonania umowy.

6. 1). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
2) Sprzeciw może Pani/Pan zgłosić w dogodny dla siebie sposób i w dowolnym momencie, a
w szczególności poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail fornaxkatowice@gmail.com
lub listownie na adres siedziby Administratora.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w Warszawie, w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o RODO.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla celów
związanych z realizacją złożonego zamówienia lub realizacji umowy. Brak sprzeciwu z
Pani/Pana strony traktowany jest jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez
Administratora.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu oraz nie będą przekazywane do
„państwa trzeciego".

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowny Kliencie

Uprzejmie informujemy, FORNAX Team Spółka z o.o. z siedzibą w KATOWICACH przy
ulicy Warszawska 40/2A przetwarza Pani/Pana dane osobowe pozyskane w przeszłości w
wyniku korzystania z usług firmy w wyniku, czego stała się Administratorem Pani/Pana
danych osobowych w świetle obowiązujących przepisów Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W związku z przetwarzaniem
danych osobowych – pragniemy Panią/Pana poinformować, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FORNAX Team Spółka z o.o. w
Katowicach, 40-008, ul.Warszawska 40/2A; KRS 0000716510 ; NIP 9542787834

2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty na adres:
FORNAX Team Spółka z o.o. w Katowicach, 40-008, ul.Warszawska 40/2A;
telefonicznie 0048 572 261 326 lub na adres email: fornaxkatowice@gmail.com

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w
oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez Administratora.

4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych
- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych
- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej,
technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy
umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem,
wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Powyższa wiadomość ma charakter czysto informacyjny i ma na celu troskę o
bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych. Dziękujemy za poświęcenie chwili czasu na
ten cel.

Najlepiej sprzedające się produkty

Zaloguj się